Điều khoản sử dụng

Spread the love

Điều khoản sử dụng trang web

Trang web của MP Dragway tại https://mpdragway.com/ là một tác phẩm có bản quyền thuộc về MP Dragway. Một số tính năng nhất định của Trang web có thể tuân theo các nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung, sẽ được đăng trên Trang web liên quan đến các tính năng đó.

Tất cả các điều khoản, nguyên tắc và quy tắc bổ sung như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

Các Điều khoản Sử dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện ràng buộc pháp lý giám sát việc bạn sử dụng Trang web. BẰNG CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO TRANG WEB, BẠN ĐANG TUÂN THỦ RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY và bạn tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền và năng lực để tham gia vào các Điều khoản này. BẠN NÊN TRÊN 18 TUỔI ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB. NẾU BẠN TỪ CHỐI VỚI TẤT CẢ QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG ĐĂNG NHẬP VÀ / HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Các điều khoản này yêu cầu sử dụng Mục 10.2 trọng tài trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp và cũng giới hạn các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp có tranh chấp.

Truy cập vào trang web

Theo các Điều khoản này. Công ty cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, hạn chế để truy cập Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn.

Hạn chế nhất định. Các quyền được phê duyệt cho bạn trong các Điều khoản này phải tuân theo các hạn chế sau: (a) bạn không được bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác Trang web với mục đích thương mại; (b) bạn không được thay đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh của, tháo rời, biên dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Trang web; (c) bạn sẽ không truy cập Trang web để xây dựng một trang web tương tự hoặc cạnh tranh; và (d) ngoại trừ được nêu rõ ràng ở đây, không phần nào của Trang web có thể được sao chép, tái tạo, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, hiển thị, đăng hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào trừ khi được chỉ định khác, bất kỳ bản phát hành, cập nhật nào trong tương lai hoặc bổ sung khác cho chức năng của Trang web sẽ phải tuân theo các Điều khoản này. Tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác trên Trang web phải được giữ lại trên tất cả các bản sao của chúng.

Công ty có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động Trang web có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn đã chấp thuận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt nào của Trang web hoặc bất kỳ phần nào.

Không có hỗ trợ hoặc bảo trì. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến Trang web.

Loại trừ bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh, trong Trang web và nội dung của nó thuộc sở hữu của Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty. Lưu ý rằng các Điều khoản này và quyền truy cập vào Trang web không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, ngoại trừ các quyền truy cập hạn chế được nêu trong Mục 2.1. Công ty và các nhà cung cấp của nó bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong các Điều khoản này.

Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba; Người dùng khác

Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba và / hoặc hiển thị quảng cáo cho các bên thứ ba. Các Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của Bên Thứ ba nào. Công ty chỉ cung cấp quyền truy cập vào các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba này để tạo sự thuận tiện cho bạn và không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các Liên kết & Quảng cáo của Bên thứ ba và nên áp dụng mức độ thận trọng và quyết định phù hợp khi làm như vậy. Khi bạn nhấp vào bất kỳ Liên kết & Quảng cáo của bên thứ ba nào, các điều khoản và chính sách hiện hành của bên thứ ba sẽ được áp dụng, bao gồm cả các phương pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bên thứ ba.

Người dùng khác. Mỗi người dùng Trang web tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng của riêng mình. Bởi vì chúng tôi không kiểm soát Nội dung Người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Người dùng nào, cho dù do bạn hay người khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Trang nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia.

Bằng cách này, bạn từ bỏ và vĩnh viễn loại bỏ Công ty và các cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và nhiệm vụ của chúng tôi, đồng thời từ bỏ và từ bỏ, mọi tranh chấp, yêu cầu, tranh cãi, yêu cầu, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hành động và nguyên nhân của hành động thuộc mọi loại và tính chất, đã phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ, hoặc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trang web. Nếu bạn là cư dân California, theo đây bạn từ bỏ mục 1542 của bộ luật dân sự California liên quan đến những điều đã nói ở trên, trong đó nêu rõ: “một bản phát hành chung không mở rộng đối với các khiếu nại mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ tồn tại có lợi cho họ tại thời gian thực hiện việc trả tự do mà người đó biết chắc chắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết của họ với con nợ. ”

Tuyên bố từ chối

Trang web được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” và công ty và nhà cung cấp của chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán được , sức khỏe cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, sự thích thú yên tĩnh, độ chính xác hoặc không vi phạm. Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, sẽ có sẵn trên cơ sở liên tục, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có vi rút hoặc mã độc hại khác, hoàn chỉnh, hợp pháp , hoặc an toàn. Nếu luật hiện hành yêu cầu bất kỳ bảo đảm nào đối với trang web, tất cả các bảo hành đó được giới hạn trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày sử dụng đầu tiên.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về thời gian bảo hành ngụ ý kéo dài, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, công ty hoặc nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất, chi phí mua sản phẩm thay thế hoặc bất kỳ gián tiếp, do hậu quả, ví dụ, ngẫu nhiên, các thiệt hại đặc biệt hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng trang web ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Việc truy cập và sử dụng trang web do bạn tự quyết định và chịu rủi ro, và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị hoặc hệ thống máy tính của mình hoặc mất mát dữ liệu do đó gây ra.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kể điều gì trái ngược được nêu ở đây, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, sẽ luôn bị giới hạn ở mức tối đa là năm mươi đô la Mỹ (tương đương 50 đô la Mỹ). Sự tồn tại của nhiều hơn một yêu cầu sẽ không mở rộng giới hạn này. Bạn đồng ý rằng các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó, giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Thời hạn và Chấm dứt. Theo Mục này, các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang web của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng Trang web vi phạm các Điều khoản này. Khi chấm dứt quyền của bạn theo các Điều khoản này, Tài khoản và quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ việc chấm dứt nào đối với Tài khoản của bạn có thể liên quan đến việc xóa Nội dung Người dùng được liên kết với Tài khoản của bạn khỏi cơ sở dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Công ty sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn đối với việc chấm dứt các quyền của bạn theo các Điều khoản này. Ngay cả sau khi các quyền của bạn theo các Điều khoản này bị chấm dứt, các điều khoản sau của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực: Phần 2 đến 2,5, Phần 3 và Phần 4 đến 10.

Chính sách Bản quyền.

Công ty tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng Trang web của chúng tôi cũng làm như vậy. Liên quan đến Trang web của chúng tôi, chúng tôi đã thông qua và thực hiện một chính sách tôn trọng luật bản quyền quy định việc xóa mọi tài liệu vi phạm và chấm dứt người dùng Trang web trực tuyến của chúng tôi, những người vi phạm nhiều lần quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bản quyền. Nếu bạn tin rằng một trong những người dùng của chúng tôi, thông qua việc sử dụng Trang web của chúng tôi, vi phạm bất hợp pháp (các) bản quyền của một tác phẩm và muốn xóa tài liệu bị cáo buộc là vi phạm, thì thông tin sau dưới dạng thông báo bằng văn bản (theo đến 17 USC § 512 (c)) phải được cung cấp cho Đại lý Bản quyền được chỉ định của chúng tôi:

  • chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;
  • xác định (các) tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
  • xác định tài liệu trên các dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là vi phạm và bạn yêu cầu chúng tôi xóa;
  • thông tin đầy đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó;
  • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
  • tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu bị phản đối không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc theo luật pháp cho phép; và
  • tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bạn là chủ sở hữu của bản quyền bị cáo buộc đã bị vi phạm hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Xin lưu ý rằng, theo 17 U.S.C. § 512 (f), bất kỳ sự trình bày sai sự thật quan trọng nào trong một thông báo bằng văn bản sẽ tự động khiến bên khiếu nại phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí và phí luật sư nào mà chúng tôi phải chịu liên quan đến thông báo bằng văn bản và cáo buộc vi phạm bản quyền.

Chung

Các Điều khoản này thỉnh thoảng có thể được sửa đổi và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách gửi cho bạn một e-mail đến địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và / hoặc bằng cách đăng thông báo nổi bật về những thay đổi trên Địa điểm. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail mới nhất của bạn. Trong trường hợp địa chỉ e-mail cuối cùng mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ, việc chúng tôi gửi e-mail có chứa thông báo như vậy sẽ tạo thành thông báo có hiệu lực về những thay đổi được mô tả trong thông báo. Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực sớm nhất trong ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo qua e-mail cho bạn hoặc ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi chúng tôi đăng thông báo về những thay đổi trên Trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với người dùng mới của Trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau thông báo về những thay đổi như vậy sẽ cho thấy sự thừa nhận của bạn về những thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó. Giải quyết tranh chấp. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Trọng tài này. Đây là một phần trong hợp đồng của bạn với Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Nó chứa các thủ tục để SẮP XẾP RẮN BÓNG XỬ LÝ VÀ BỘ CHỜ HÀNH ĐỘNG LỚP.

Khả năng áp dụng của Thỏa thuận trọng tài. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp liên quan đến các Điều khoản hoặc việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Công ty cung cấp mà không thể được giải quyết một cách không chính thức hoặc trong các tòa án khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc trên cơ sở cá nhân theo các điều khoản của Thỏa thuận Trọng tài này. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh. Thỏa thuận Trọng tài này áp dụng cho bạn và Công ty, và cho bất kỳ công ty con, chi nhánh, đại lý, nhân viên, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng, cũng như tất cả người dùng hoặc người thụ hưởng được ủy quyền hoặc trái phép của dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp theo Điều khoản.

Yêu cầu Thông báo và Giải quyết Tranh chấp Không chính thức. Trước khi một trong hai bên có thể yêu cầu trọng tài phân xử, trước tiên bên đó phải gửi cho bên kia một Thông báo Tranh chấp bằng văn bản mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp và yêu cầu cứu trợ. Thông báo cho Công ty sẽ được gửi đến: MP Dragway. Sau khi nhận được Thông báo, bạn và Công ty có thể cố gắng giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp một cách không chính thức. Nếu bạn và Công ty không giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được Thông báo, một trong hai bên có thể bắt đầu tố tụng trọng tài. Số tiền của bất kỳ đề nghị dàn xếp nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào có thể không được tiết lộ cho trọng tài viên cho đến khi trọng tài viên đã xác định số tiền của phán quyết mà một trong hai bên được hưởng.

Quy tắc Trọng tài. Trọng tài sẽ được bắt đầu thông qua Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, một nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế được thành lập cung cấp trọng tài như quy định trong phần này. Nếu AAA không có sẵn để phân xử, các bên sẽ đồng ý chọn một Nhà cung cấp ADR thay thế. Các quy tắc của Nhà cung cấp ADR sẽ chi phối tất cả các khía cạnh của trọng tài ngoại trừ trường hợp các quy tắc đó xung đột với các Điều khoản. Các Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng AAA điều chỉnh việc phân xử có sẵn trực tuyến tại adr.org hoặc bằng cách gọi cho AAA theo số 1-800-778-7879. Việc phân xử sẽ được tiến hành bởi một trọng tài trung lập, duy nhất. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào trong đó tổng số tiền của giải thưởng được yêu cầu ít hơn Mười nghìn đô la Mỹ (10.000 USD) có thể được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc không dựa trên ngoại hình, tùy theo lựa chọn của bên tìm kiếm cứu trợ. Đối với các khiếu nại hoặc tranh chấp trong đó tổng số tiền giải thưởng được yêu cầu là Mười nghìn đô la Mỹ (10.000 USD) trở lên, quyền được điều trần sẽ được xác định theo Quy tắc trọng tài. Bất kỳ điều trần sẽ được tổ chức tại một địa điểm trong phạm vi 100 dặm cư trú của bạn, trừ khi bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, và trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, trọng tài sẽ thông báo hợp lý cho các bên về ngày, giờ và địa điểm của bất kỳ phiên điều trần bằng miệng nào. Bất kỳ phán quyết nào về phán quyết do trọng tài đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Nếu trọng tài cấp cho bạn một phán quyết lớn hơn đề nghị dàn xếp cuối cùng mà Công ty đưa ra cho bạn trước khi bắt đầu phân xử trọng tài, Công ty sẽ trả cho bạn số tiền lớn hơn hoặc $ 2.500.00. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí và các khoản giải ngân phát sinh từ trọng tài và sẽ trả một phần phí và chi phí ngang nhau cho Nhà cung cấp ADR.

Quy tắc bổ sung cho Trọng tài không dựa trên ngoại hình. Nếu trọng tài không dựa trên ngoại hình được bầu, trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và / hoặc chỉ dựa trên đệ trình bằng văn bản; cách thức cụ thể sẽ được lựa chọn bởi bên khởi xướng trọng tài. Việc phân xử sẽ không liên quan đến bất kỳ sự xuất hiện cá nhân nào của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Giới hạn thời gian. Nếu bạn hoặc Công ty theo đuổi trọng tài, hành động trọng tài phải được bắt đầu và / hoặc yêu cầu trong thời hiệu và trong bất kỳ thời hạn nào được áp dụng theo Quy tắc AAA đối với khiếu nại thích hợp.

Quyền hạn của Trọng tài. Nếu trọng tài được khởi xướng, trọng tài sẽ quyết định các quyền và nghĩa vụ của bạn và Công ty, và tranh chấp sẽ không được hợp nhất với bất kỳ vấn đề nào khác hoặc liên kết với bất kỳ trường hợp hoặc bên nào khác. Trọng tài sẽ có quyền đưa ra các chuyển động riêng đối với tất cả hoặc một phần của bất kỳ khiếu nại nào. Trọng tài sẽ có thẩm quyền giải quyết thiệt hại bằng tiền và cấp bất kỳ biện pháp khắc phục hoặc cứu trợ phi tiền tệ nào có sẵn cho một cá nhân theo luật hiện hành, Quy tắc AAA và Điều khoản. Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết bằng văn bản và tuyên bố quyết định mô tả những phát hiện và kết luận cần thiết làm cơ sở cho phán quyết. Trọng tài có cùng thẩm quyền ra phán quyết trên cơ sở cá nhân mà thẩm phán tại tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của trọng tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc bạn và Công ty.

Miễn trừ Hội đồng xét xử. CÁC BÊN SAU ĐÂY CHỜ CÁC QUYỀN XÁC NHẬN VÀ TRẠNG THÁI CỦA HỌ ĐỂ ĐẾN TÒA ÁN VÀ DÙNG THỬ TRƯỚC MỘT THẨM QUYỀN HOẶC JURY, thay vì chọn rằng tất cả các khiếu nại và tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo Thỏa thuận Trọng tài này. Các thủ tục trọng tài thường hạn chế hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn các quy tắc áp dụng tại tòa án và bị tòa án xem xét rất hạn chế. Trong trường hợp có bất kỳ vụ kiện tụng nào nảy sinh giữa bạn và Công ty tại bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào để khởi kiện hoặc thực thi phán quyết trọng tài hoặc nếu không, BẠN VÀ CÔNG TY CHỜ TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI VIỆC DÙNG THỬ THỜI GIAN, thay vì chọn rằng tranh chấp được giải quyết bởi một thẩm phán.

Từ bỏ Lớp học hoặc Các Hành động Hợp nhất. Tất cả các khiếu nại và tranh chấp trong phạm vi của thỏa thuận trọng tài này phải được phân xử hoặc tranh tụng trên cơ sở cá nhân chứ không phải trên cơ sở tập thể và các khiếu nại của nhiều khách hàng hoặc người dùng không thể được phân xử hoặc kiện tụng chung hoặc hợp nhất với các khiếu nại của bất kỳ khách hàng nào khác hoặc người dùng.

Bảo mật. Tất cả các khía cạnh của thủ tục trọng tài sẽ được bảo mật nghiêm ngặt. Các bên đồng ý giữ bí mật trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Đoạn này sẽ không ngăn cản một bên đệ trình lên tòa án pháp luật bất kỳ thông tin nào cần thiết để thực thi Thỏa thuận này, để thực thi phán quyết của trọng tài hoặc để tìm kiếm sự cứu trợ theo lệnh hoặc công bằng.

Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ phần nào hoặc các phần của Thỏa thuận Trọng tài này theo luật pháp là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi tòa án có thẩm quyền, thì phần hoặc các phần cụ thể đó sẽ không có hiệu lực và sẽ bị cắt bỏ và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Quyền từ bỏ. Bất kỳ hoặc tất cả các quyền và giới hạn được quy định trong Thỏa thuận Trọng tài này có thể được từ bỏ bởi bên chống lại khiếu nại. Sự từ bỏ đó sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận Trọng tài này.

Hiệu lực của Thỏa thuận. Thỏa thuận Trọng tài này sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn chấm dứt mối quan hệ với Công ty.

Tòa án yêu cầu nhỏ. Tuy nhiên, những điều đã nói ở trên, bạn hoặc Công ty có thể đưa ra một vụ kiện riêng lẻ tại tòa án khiếu nại nhỏ.

Cứu trợ Công bằng Khẩn cấp. Dù sao đi nữa, một trong hai bên có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết công bằng khẩn cấp trước tòa án tiểu bang hoặc liên bang để duy trì hiện trạng trong khi chờ phân xử. Yêu cầu về các biện pháp tạm thời sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào khác theo Thỏa thuận Trọng tài này.

Yêu cầu bồi thường không tuân theo trọng tài. Bất chấp những điều đã nói ở trên, các tuyên bố phỉ báng, vi phạm Đạo luật Lạm dụng và Lừa đảo Máy tính cũng như vi phạm hoặc chiếm đoạt bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bên kia sẽ không phải tuân theo Thỏa thuận Trọng tài này.

Trong bất kỳ trường hợp nào mà Thỏa thuận Trọng tài nêu trên cho phép các bên tranh tụng tại tòa án, các bên theo đây đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân của các tòa án nằm trong Hạt Hà Lan, California, cho các mục đích đó.

Trang web có thể tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và có thể tuân theo các quy định về xuất khẩu hoặc nhập khẩu ở các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ dữ liệu kỹ thuật nào của Hoa Kỳ có được từ Công ty hoặc bất kỳ sản phẩm nào sử dụng dữ liệu đó, vi phạm luật hoặc quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Công ty có trụ sở tại địa chỉ trong Mục 10.8. Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể báo cáo khiếu nại cho Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ phận Sản phẩm Tiêu dùng của Bộ Tiêu dùng California bằng cách liên hệ với họ bằng văn bản tại 400 R Street, Sacramento, CA 95814, hoặc qua điện thoại theo số (800 ) 952-5210.

Truyền thông điện tử. Thông tin liên lạc giữa bạn và Công ty sử dụng các phương tiện điện tử, cho dù bạn sử dụng Trang web hay gửi email cho chúng tôi, hoặc liệu Công ty đăng thông báo trên Trang web hoặc trao đổi với bạn qua email. Đối với các mục đích hợp đồng, bạn (a) đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Công ty dưới dạng điện tử; và (b) đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà Công ty cung cấp cho bạn bằng phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà các thông tin liên lạc đó phải đáp ứng nếu nó được viết bằng bản in.

Toàn bộ Điều khoản. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Trang web. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Tiêu đề phần trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng. Từ “bao gồm” có nghĩa là “bao gồm nhưng không giới hạn”. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì các điều khoản khác của các Điều khoản này sẽ không bị thay đổi và điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là sửa đổi để nó có giá trị và khả thi trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Mối quan hệ của bạn với Công ty là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập và không bên nào là đại lý hay đối tác của bên kia. Các Điều khoản này, và các quyền và nghĩa vụ của bạn ở đây, không được bạn chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển giao theo cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty và mọi nỗ lực chuyển nhượng, hợp đồng phụ, ủy quyền hoặc chuyển nhượng vi phạm những điều đã nói ở trên sẽ vô hiệu và vô hiệu. Công ty có thể tự do chuyển nhượng các Điều khoản này. Các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Điều khoản này sẽ ràng buộc đối với những người được chuyển nhượng.

Quyền riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin Bản quyền / Nhãn hiệu. Bản quyền ©. Đã đăng ký Bản quyền. Tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên Trang web là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của các bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng các Nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc sự đồng ý của bên thứ ba có thể sở hữu các Nhãn hiệu đó.

Thông tin liên lạc

Địa chỉ: MP Dragway

Email: info@mpdragway.com